Blog

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klienta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nardos – producent okien i drzwi
Olbrachcice 37
42-265 Olbrachcice, Śląsk
nardos@nardos.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo osoby trzeciej, tj. realizacja i ochrona roszczeń.

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje realizację zawartej umowy.

4. Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub prawnie uzasadnionym interesem administratora albo osoby trzeciej. Jeśli tylko zezwalają na to przepisy prawa, a cel przetwarzania danych został osiągnięty, wszystkie dane osobowe są usuwane.

5.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

– biura rachunkowe,

– organy państwowe, np. urząd skarbowy, urząd ochrony danych osobowych (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).5

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Pani/Pan ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Warunkiem korzystania z powyższych praw jest brak przeciwwskazań ze strony obowiązujących przepisów prawa, ważnego interesu Administratora lub osób trzecich.

Wszystkie swoje prawa można realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:

Nardos – producent okien i drzwi
Olbrachcice 37
42-265 Olbrachcice, Śląsk
nardos@nardos.pl

7. Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie zgody, można cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:

– realizacja i ochrona roszczeń,

– bezpieczeństwo i ochrona mienia oraz osób.

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych chyba, że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.